content-header-image

Yhtiökokous 2020

Tikkurila Oyj:n yhtiökokous järjestetään tiistaina 9.6.2020 klo 10.00 alkaen. Yhtiökokous pidetään suomen kielellä.

Erityisjärjestelyt koronaviruspandemian takia

Osakkeenomistajiemme ja henkilöstömme terveys on meille ensisijaisen tärkeää. Tikkurila Oyj:n yhtiökokous voidaan pitää vain, mikäli henkilökohtaisesti kokoukseen osallistuvien määrä on niin vähäinen, että viranomaisten asettamia koronaviruspandemiaan liittyviä kokoontumisrajoituksia voidaan noudattaa.  Tikkurila Oyj:n hallitus kehottaa vakavasti osakkeenomistajia:

  • pidättäytymään osallistumasta yhtiökokoukseen henkilökohtaisesti kokouspaikalla
  • äänestämään ennakkoon tai valtuuttamaan keskitetyn asiamiehen edustamaan itseään yhtiökokouksessa (maksuton yhtiön tarjoama valtakirjapalvelu)
  • seuraamaan yhtiökokousta verkkolähetyksen kautta (ohjeet linkin tilaamiseen löytyvät alempaa)
  • osakkeenomistajilla on myös mahdollisuus esittää etukäteen kysymyksiä yhtiökokouksen esityslistan asiakohdista (ohjeet alempana)

Kokouksen yhteydessä ei ole tarjoilua eikä jaettavaa materiaalia. Tikkurilan Oyj:n hallituksen jäsenten ja johtoryhmän paikallaolo on rajoitettu minimiin ja ehdotettu uusi hallituksen jäsen ei ole läsnä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Ohjeet

Kokouksen seuraaminen etänä verkkolähetyksen kautta

Osakkeenomistajalla, joka on 28.5.2020 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon, on mahdollisuus seurata yhtiökokousta verkkolähetyksen (webcast) kautta.

Vain verkkoyhteyden kautta kokousta seuraavien osakkeenomistajien ei katsota osallistuvan kokoukseen, eikä verkkolähetyksen kautta ole mahdollista esittää kysymyksiä eikä osallistua mahdollisiin äänestyksiin (paitsi äänestämällä ennakkoon tai asiamiehen välityksellä).

Osakkeenomistajia kehotetaan verkkolähetyksen seuraamisen lisäksi äänestämään ennakkoon tai vaihtoehtoisesti käyttämään äänioikeuttaan valtakirjapalvelun kautta.

Osakkeenomistajan, joka haluaa seurata varsinaista yhtiökokousta etänä suoran verkkolähetyksen välityksellä, tulee tilata kokoukseen verkkolähetyksen linkki. Linkin tilaamiseen osakkeenomistajat tarvitsevat mobiilivarmenteen tai suomalaisen pankin myöntämät pankkitunnukset. Linkin voi tilata seuraavalla tilauslomakkeella: https://ir.innovatics.fi/ir/fi/tikkurila/Agm/Registration/2020_1/Accept

Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 28.5.2020 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen kokoukseen

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 4.6.2020 kello 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Vaihtoehtoisesti kokoukseen voi ilmoittautua puhelimitse numeroon 020 770 6885, arkisin klo 9.00-16.00; tai kirjeitse osoitteeseen Tikkurila Oyj, Yhtiökokous, PL 53, 01301 Vantaa.

Huom! Osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiökokoukseen edellä kuvatulla tavalla ennakkoäänestyksen toimittamiseksi tai asiamiehen valtuuttamiseksi, vaikka hän ei osallistuisikaan henkilökohtaisesti kokoukseen kokouspaikalla. Koronaviruspandemian vuoksi kaikkia osakkeenomistajia kehotetaan välttämään kokouspaikalle saapumista.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan, asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi sekä mahdollisesti asiamiehen tai lakimääräisen edustajan henkilötunnus sekä osakkeenomistajan sähköpostiosoite, jos osakkeenomistaja on halukas vastaanottamaan yhtiökokoukseen liittyviä tekstiviestejä tai sähköposteja. Osakkeenomistajien Tikkurila Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 28.5.2020. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 4.6.2020 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet tilapäiseen osakasluetteloon merkitsemisestä, valtakirjojen antamista ja yhtiökokoukseen ilmoittautumista koskien. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon ja mahdollisesti äänestää ennakkoon hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan puolesta viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. Lisätietoja ennakkoon äänestämisestä on jäljempänä kohdassa 3 ja yhtiön tarjoamasta valtakirjapalvelusta kohdassa 4.

Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistaja, jolla on suomalainen arvo-osuustili, voi äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta yhtiön internetsivujen välityksellä 4.6.2020 klo 16.00 saakka.

Ennakkoäänestyspalvelun kautta osakkeenomistaja voi äänestää tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta saapumatta henkilökohtaisesti kokouspaikalle.

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeuttaan tai oikeuttaan vaatia äänestystä yhtiökokouksessa ja hänen mahdollisuuttaan äänestää ennakkoäänestyksen alkamisen jälkeen mahdollisesti muuttuneen asiakohdan osalta saatetaan rajoittaa, ellei hän saavu itse tai asiamiehen välityksellä paikalle yhtiökokoukseen. 

Ennakkoon äänestämiseen tarvitaan osakkeenomistajan arvo-osuustilin numero.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia edustavia tilinhoitajayhteisöjä tai muita asiamiehiä pyydetään toimittamaan edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien äänestysohjeet ja selvitys edustamisoikeudestaan sähköpostitse osoitteeseen TikkurilaAGM2020@hannessnellman.com 4.6.2020 klo 16.00 mennessä, mikä katsotaan äänestämiseksi ennakkoon.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Koronaviruspandemian vuoksi kaikkia osakkeenomistajia kehotetaan välttämään henkilökohtaisesti kokouspaikalle saapumista ja käyttämään äänioikeuttaan varsinaisessa yhtiökokouksessa joko äänestämällä ennakkoon kohdassa 3 kuvatun mukaisesti tai Tikkurilan tarjoamaa valtakirjapalvelua käyttäen.

Osakkeenomistaja, joka ei äänestä ennakkoon, kehotetaan käyttämään Tikkurilan tarjoamaa valtakirjapalvelua ja valtuuttamaan asianajaja Henrik Hautamäki tai hänen määräämänsä edustamaan osakkeenomistajaa ja käyttämään tämän äänioikeutta osakkeenomistajan antamien äänestysohjeiden mukaisesti. Valtakirjan ja osakkeenomistajan äänestysohjeet voi lähettää skannattuna tai kuvamuodossa sähköpostitse osoitteeseen TikkurilaAGM2020@hannessnellman.com tai postitse osoitteeseen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy, Henrik Hautamäki, Eteläesplanadi 20, 00130 Helsinki.

Valtakirjamalli yllä mainittuun tarkoitukseen on saatavilla tällä sivulla.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Kaikki valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä viimeistään 4.6.2020 klo 16.00 mennessä.

Ohjeet ennakkokysymysten esittämiseksi

Osakkeenomistajat voivat toimittaa esityslistan asiakohtiin liittyviä kysymyksiä 4.6.2020 kello 16.00 mennessä verkkolähetyksen linkin tilaamisen yhteydessä, erikseen sähköpostitse osoitteeseen agm@tikkurila.com tai postitse osoitteeseen Tikkurila Oyj, Yhtiökokous, PL 53, 01301 Vantaa. Yhtiö pyrkii mahdollisuuksien mukaan vastaamaan kysymyksiin yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukaisesti.

Fyysisen kokouksen pitopaikka ja saapuminen

Yhtiökokous pidetään Tikkurila Oyj:n koulutuskeskus Paletissa, osoitteessa Kuninkaalantie 4, 01300 Vantaa. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kello 9.30.

Tikkurila Oyj:n hallitus kehottaa vakavasti osakkeenomistajia pidättäytymään osallistumasta yhtiökokoukseen henkilökohtaisesti kokouspaikalla ja hyödyntämään yllä mainittuja keinoja kokouksen seuraamiseen etänä.